plende

załącznik do Uchwały Nr 3/ 2011 Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków z dn. 23.02..2011 r

STATUT
STRZELIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO
KLUB ABSTYNENTA „PROMIENIE” W STRZELINIE

Rozdział I.
Nazwa, obszar działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „STRZELINSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA „PROMIENIE” i w dalszej części Statutu zwane jest „Klubem".

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Strzelin obszar działania obejmuje Rzeczpospolitą Polską.

§ 3

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie", ul.Pocztowa Nr 3, 57-100 Strzelin".

§ 4

Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i zagranicznymi (międzynarodowymi) organizacjami o podobnym celu i założeniach programowych a nawet należeć do nich, jeżeli działania oraz członkostwo nie będą naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której dochód służyć będzie realizacji celu statutowego.

§ 5a

1.Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność nie będącą działalnością gospodarczą w zakresie określonym w § 7 pkt 1 i 2 i § 8 Statutu.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 5 Statutu, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności o której mowa w 7 pkt 1 i 2 § Statutu
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na działalność o której mowa w § 7 pkt 1 i 2 Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które mogą uzyskać osobowość prawną

Rozdział II.
Cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ulepszenia programów przeciwdziałania uzależnieniom, poprawy ich skuteczności, wdrażania realizacji i upowszechniania nowych programów, utrzymania abstynencji i postaw trzeźwościowych
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin polegającą na przeciwdziałaniu uzależnieniom i propagowaniu abstynencji i udziela pomocy tym osobom ze względu na ich Szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa zakresie celu określonego w Statucie. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.
3. Zakazuje się Stowarzyszeniu:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 8

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez:
a. wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz programów i scenariuszy działań,
b. wspólne realizowanie zadań programowych wykraczających poza możliwości każdego z uczestników,
c. wzajemną pomoc w jak najlepszym wykonywaniu przez każdego z uczestników jego zadań programowych
d. koordynację działań w celu lepszego wykorzystania potencjalnych możliwości
e. zorganizowanie i prowadzenie banku informacji o problemach uzależnień i możliwościach ich rozwiązywania,
f. wyrażanie opinii środowisk związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień,
g. promocję wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwiązywaniu problemów uzależnień.
h. klub rozwija i popularyzuje postawy abstynenckie i trzeźwościowe poprzez działalność kulturalno-oświatową, turystyczną ,sportową, rozrywkową oraz przezn organizację życia towarzyskiego członków klubu i ich rodzin, tworzy w ten sposób nowy model obyczajowy
i. klub przedkłada organom samorządowym i administracji państwowej oraz zainteresowanym organizacjom, programy pracy, wnioski, opinie i postulaty w sprawach dotyczących zakresu działania Klubu

§ 9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków ,oraz profesjonalistów (lekarzy psychiatrów, pedagogów itp.), do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, a nawet założyć biuro.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

  • Zwyczajne
  • Wspierające
  • Honorowe

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna pełnoletnia, zajmująca się problemem uzależnień, obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza nim, który zainteresowany jest celem Stowarzyszenia i chce włączyć się do jego realizacji oraz złoży stosowną deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana celem Stowarzyszenia i deklarująca swój udział w jego realizacji. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela

§ 13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celu Stowarzyszenia, której na wniosek Zarządu taką godność nadało Walne Zebranie

§ 14

Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia: czynne i bierne prawo wyborcze, prawo korzystania z urządzeń, pomocy i świadczeń Stowarzyszenia, prawo uczestnictwa w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

  • brania czynnego udziału w realizacji celu Stowarzyszenia i zadań jemu powierzonych,
  • stosowania się do postanowień statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
  • opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 17

Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18
Utrata członkostwa następuje na skutek:

  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  • skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne 3 miesiące, pomimo pisemnego upomnienia, lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków, wykluczenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia bądź utratę praw publicznych, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, śmierci członka.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia bądź wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości.

Rozdział IV.
Władze i struktura Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowienia członków na Walnym Zebraniu.
2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 19 pkt b. i c. mogą dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce ustępujących, z tym, że ogólna liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby tych władz pochodzących z wyborów.
3. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są protokołowane.

A. Walne Zebranie Członków lub Delegatów

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, a gdy liczba członków przekroczy 100 osób - Walne Zebranie Delegatów. Delegaci są wybierani na Walnych Zebraniach Oddziałów, w proporcji 1 delegat na 5 członków zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków lub Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów biorą udział:
a/ z głosem decydującym - członkowie lub delegaci,
b/ z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Delegatów - członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, o ile nie zostali wybrani delegatami,
c/ z głosem doradczym - zaproszeni goście.
4. Walne Zebranie Członków lub Delegatów jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów podaje Zarząd do wiadomości jego uczestników wraz z porządkiem obrad co najmniej na miesiąc przed terminem Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów może być zwołane:
a/ z inicjatywy Zarządu,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej
c/ na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów bądź 1/5 członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie 30 dni od zgłoszenia pisemnego żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Delegatów należy:
1. wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
6. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków bądź delegatów;
7. nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim terminie - zwykłą większością głosów bez względu na liczbą obecnych.

B. Zarząd

§ 24

1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów na okres 2 lat.
2. Zarząd jest organem kierującym pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
3. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się w razie potrzeby, a co najmniej raz na pół roku.

§ 25

Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. kierowanie między Walnymi Zebraniami całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2. uchwalanie okresowych planów działania, preliminarza oraz budżetu z zapewnieniem jego prawidłowej realizacji;
3. ukonstytuowanie się Zarządu na pierwszym posiedzeniu, w tym prezesa, zastępcy, sekretarza i skarbnika;
4. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów;
6. powoływanie komisji problemowych;
7. uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Walne Zebrania Delegatów i zwoływanie Walnych Zebrań;
8. decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
9. prowadzenie działalności finansowej Stowarzyszenia;

C. Komisja Rewizyjna

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
2. dokonywanie oceny projektów preliminarzy budżetowych, sprawozdań z realizacji budżetu, przedkładanie Zarządowi wniosków;
3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;
4. branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

D. Majątek Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.

§ 29

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie,
2. dotacje,
3. darowizny i zapisy,
4. wpływy z działalności statutowej,
5. wpływy z własnej działalności gospodarczej,
6. wpływy z ofiarności publicznej.

§ 30

Wszelkie pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes względnie jego zastępca. W sprawach finansowych i majątkowych pisma i dokumenty podpisuje prezes albo zastępca prezesa i skarbnik

§ 31

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody Zarządu

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe.

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu odejmuje Walne Zebranie Członków lub Delegatów większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - większością 2/3 głosów obecnych osób, uprawnionych do głosowania.

§ 33

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - większością 2/3 głosów obecnych osób, uprawnionych do głosowania. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjne.

0
0
0
s2smodern
Sponsor
Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Dofinansowanie
Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta PROMIENIE jest dofinansowywane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie